ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววรัญญา อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 6222000061  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142283   บิดานายคำรณ   อินทพงษ์   มารดานางขันเงิน   อินทพงษ์  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
3 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
รวม 4    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากโฟม ในวันที่ 17 มกราคม 2563 5
2 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
3 62/2 กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง 15
รวม 30