ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ โมกมัน  รหัสนักศึกษา 6222000052  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601188732   บิดานายเสาร์   สุดประสงค์   มารดานางสาวพิไลวรรณ   โมกมัน  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
2 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
3 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
4 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
5 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
6 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
7 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
8 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
9 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
10 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
11 64/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
12 64/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 79 3.5
13 64/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
2 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 69 2.5
3 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
4 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
5 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
6 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
7 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 74 3
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
2 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
3 63/2 กิจกรรม 2 เมษายน 5
4 63/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 5
5 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 50
6 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
7 65/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 100
8 65/1 กิจกรรมพัฒกศน.ตำบลพรานกระต่าย 20
รวม 200