ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิรนันท์ อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 6222000043  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1640300144809   บิดานายมานิตย์   อินทพงษ์   มารดานางสาวจินตนา   เมฆสว่าง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
3 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
4 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
5 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
6 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
7 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
8 64/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
9 64/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
10 64/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
2 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
3 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
4 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
5 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
7 64/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
2 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
3 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
4 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
5 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
6 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
7 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
8 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
9 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
10 63/2 โครงการBig Cleaning 10
11 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก(จัดหายางรถยนต์สำหรับทำโต๊ะนั่ง) 20
12 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
13 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
14 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
15 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
17 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
18 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการส่งเสริมการอยชนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
20 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
รวม 200