ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเรวัต มาน้อย  รหัสนักศึกษา 6222000034  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601184826   บิดานายจันทร์แรม   มาน้อย   มารดานางอำพร   มาน้อย  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
2 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
รวม 6    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
2 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
2 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
3 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
4 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
5 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
รวม 40