ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวีรภัทร เนรไกร  รหัสนักศึกษา 6222000025  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601184699   บิดานายลอม   เนรไกร   มารดานางกมล   เนรไกร  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
2 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
3 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
รวม 4    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
2 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
3 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
4 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
รวม 35