ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายจิรวัฒน์ ยอดโยม  รหัสนักศึกษา 6212000989  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601180758   บิดานายสมหมาย   ยอดโยม   มารดานางสาวจุฑารัตน์   ครุฑแก้ว  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
6 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
7 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
8 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
9 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
10 64/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
11 64/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
2 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
3 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
4 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 69 2.5
5 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
3 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
4 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
5 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
6 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)18กรกฎาคม62 10
7 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)22กรกฎาคม62 10
8 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
9 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
10 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
11 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
12 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
13 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
14 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
15 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
16 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
17 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
18 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
19 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
20 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
21 62/1 พัฒนากศน.ตำบลหนองหัววัว 30
22 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
23 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
รวม 205