ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวัชรินทร์ อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 6212000970  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601187515   บิดานายกรี   อินทพงษ์   มารดานางธัญญารัตน์   คชรักษ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
3 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
4 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
5 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
6 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
7 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 66 2.5
8 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
9 64/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
10 64/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 74 3
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
6 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
3 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
4 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
5 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
6 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
7 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
8 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
9 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)18กรกฎาคม62 10
10 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)22กรกฎาคม62 10
11 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 30
12 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
13 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
14 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
15 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
16 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
17 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
18 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
19 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
20 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
21 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
22 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
รวม 210