ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิราวรรณ พรมมาก  รหัสนักศึกษา 6212000952  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601191873   บิดานายไพโรจน์   พรมมาก   มารดานางพิมพ์ใจ   พรมมาก  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
2 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
3 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
4 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
5 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
6 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
7 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 80 4
8 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
9 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
10 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
11 64/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
12 64/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
13 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 72 3
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
6 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
7 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 71 3
8 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 76 3.5
9 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
10 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
3 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
4 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
5 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
6 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
13 63/2 พัฒนากศน.ตำบลห้วยยั้ง 20
14 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 5
15 63/2 โครงการค่ายวิชาการ 5
16 63/2 โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา 5
17 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 5
18 64/2 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 10
รวม 215