ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปภาวดี ชำนาญ  รหัสนักศึกษา 6212000943  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601189551   บิดานายวิศรุตติ์   ชำนาญ   มารดานางสาวบุษบง   ชำนาญ  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
8 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
9 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 69 2.5
10 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 81 4
11 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
12 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
13 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
14 64/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 69 2.5
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 64 2
6 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
7 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
8 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
9 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
10 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
3 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
4 63/2 บริจาคโลหิต 50
5 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
6 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
7 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
8 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
9 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
10 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
11 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
12 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
13 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
14 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
15 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
17 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
18 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
20 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
21 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
22 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
23 64/2 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 10
รวม 270