ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทวีวิทย์ แก้วจันทร์  รหัสนักศึกษา 6212000934  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601188244   บิดานายเทพ   แก้วจันทร์   มารดานางเฉลย   แก้วจันทร์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
2 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
4 64/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
3 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
4 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
5 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
6 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 58 1.5
7 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
8 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 62 2
9 64/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการกิจกรรม 5 ส. ตำบลห้วยยั้ง 5
2 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
3 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
4 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
5 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
6 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 10
7 62/1 กิจกรรมบริจาคโลหิต 50
8 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ) 25 กรกฎาคม 2562 10
9 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ) 9 กรกฎาคม 2562 10
10 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ) 10 กรกฎาคม 2562 10
11 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
13 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
14 64/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมศาสนาแบบออนไลน์ 15
15 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 10
16 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
17 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
รวม 205