ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพล หนองหลวง  รหัสนักศึกษา 6212000907  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601171392   บิดานายสมพงษ์   หนองหลวง   มารดานางบุญเหลือ   จ่ายหนู  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
5 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
6 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
7 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
8 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 66 2.5
6 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
7 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
2 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
รวม 25