ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทินภัทร มหึมา  รหัสนักศึกษา 6212000831  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601179644   บิดานายมนู   มหึมา   มารดานางกานดา   มหึมา  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
8 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
9 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
10 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
11 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
12 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
13 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
14 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 74 3
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 74 3
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
6 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
7 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
8 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
9 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 66 2.5
10 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 71 3
11 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 70 3
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
2 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
3 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
4 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
6 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
8 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
11 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
12 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
13 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
14 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
15 62/2 บริจาคโลหิต 50
16 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 30
17 62/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
18 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 15-26มีนาคม2564 30
19 65/2 โครงการปัจฉิม 10
รวม 240