ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธวัชชัย เดชะผล  รหัสนักศึกษา 6212000550  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900692309   บิดานายคำนึง   เดชะผล   มารดานางสมหมาย   เดชะผล  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
4 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
5 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
6 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
7 64/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
8 64/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
3 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
4 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
5 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 63 2
6 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 70 3
7 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 75 3.5
8 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 63 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
3 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
4 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
5 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
6 63/1 บริจาคโลหิต 50
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
8 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
10 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
11 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
12 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
13 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
14 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
15 63/2 โครงการBig Cleaning 10
16 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
17 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
18 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
19 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
20 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
21 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
22 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
23 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
24 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
รวม 230