ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจำลอง คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 6212000532  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900344645   บิดานายเสมอ   คำบรรลือ   มารดานางจำเรือน   คำบรรลือ  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
8 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
9 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
10 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
11 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
12 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
13 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 58 1.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 64 2
6 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
7 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
8 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 73 3
9 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
10 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
11 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 78 3.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
3 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
4 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ภูหินร่องกล้า 20
5 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
6 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
7 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
8 63/1 บริจาคโลหิต 50
9 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
10 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
11 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
12 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
13 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
14 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
15 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
16 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
17 63/2 โครงการBig Cleaning 10
18 62/2 บริจาคกระทง 20
19 63/2 บริจาคกระทง 20
รวม 200