ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายจิรเวช กนกสิงห์  รหัสนักศึกษา 6212000523  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601176645   บิดานายจำเรือน   กนกสิงห์   มารดานางวีณา   กนกสิงห์  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
2 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 59 1.5
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
4 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
5 64/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
6 64/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 59 1.5
2 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
3 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
4 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
5 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
6 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 57 1.5
7 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
2 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
3 63/2 โครงการBig Cleaning 10
4 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
6 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
14 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
15 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
16 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
17 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
18 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
19 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
รวม 225