ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพงศกร เนื้อไม้  รหัสนักศึกษา 6212000439  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601189739   บิดานายเด่นชัย   เนื้อไม้   มารดานางวิไลวรรณ   เพชรมา  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
4 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
5 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
7 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
8 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
9 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 56 1.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 57 1.5
4 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
5 62/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
3 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
4 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
5 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
6 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
7 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 20
8 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 30
9 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
10 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
11 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
12 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
13 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
14 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
15 63/2 บริจาคกระทง 20
16 63/2 บริจาคโลหิต 50
รวม 205