ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพีรภัทร สุขเปล่ง  รหัสนักศึกษา 6212000420  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900610671   บิดานายอำไพ   สุขเปล่ง   มารดานางศรีไพร   สุขเปล่ง  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
2 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
3 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
4 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
รวม 12    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 64 2
2 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 56 1.5
3 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
4 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 63 2
5 63/1 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
6 63/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 65 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
3 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
4 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
5 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
6 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
7 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
8 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
9 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
10 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ภูหินร่องกล้า 20
11 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
12 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
13 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 30
14 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
15 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
16 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
17 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
18 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
19 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
20 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
21 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
22 63/2 โครงการBig Cleaning 10
รวม 205