ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกิติศักดิ์ ปั้นอิน  รหัสนักศึกษา 6212000402  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900705362   บิดานายบุญส่ง   ปั้นอิน   มารดานางแววสูน   ปั้นอิน  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
2 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
3 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
4 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
5 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 57 1.5
2 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
3 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
4 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
5 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 56 1.5
6 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
7 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
3 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
4 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
5 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
6 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 30
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
8 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
11 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
12 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
13 63/2 บริจาคโลหิต 50
14 63/2 บริจาคกระทง 20
15 63/2 โครงการBig Cleaning 10
16 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
17 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด่งเสริม 5
รวม 200