ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเสริมชัย พลไกร  รหัสนักศึกษา 6212000390  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1628800002776   บิดานายไพโรจน์   พลไกร   มารดานางประภานิช   แสงสูงเนิน  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
2 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
3 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
4 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
5 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 60 2
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
2 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 30
3 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
4 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
รวม 65