ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมศักดิ์ อ้นจร  รหัสนักศึกษา 6212000372  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900646111   บิดานายทวีป   อ้นจร   มารดานางสาวไสว   อ้นจร  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
4 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
5 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
6 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
7 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
8 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
9 63/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
10 63/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 57 1.5
2 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
4 63/1 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
5 63/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 66 2.5
6 64/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
2 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
3 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
4 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
5 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
6 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
7 62/1 โครงการดำเนินการเชิงรุกด้านเอดส์แก่เยาวชนอำเภอพรานกระต่าย 5
8 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
9 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
10 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
11 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 25
12 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
13 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
14 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
15 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
16 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
17 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
18 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
19 63/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ล้อมรั้ว) 20
20 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
21 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
รวม 320