ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายจิณณวัตร อ้นบุตร  รหัสนักศึกษา 6212000363  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900624311   บิดานายสวอง   อ้นบุตร   มารดานางสาวสุจินต์   ท้าวเมือง  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
2 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
3 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
4 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
5 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
6 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
7 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
8 64/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
2 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
3 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
4 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
5 63/1 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
6 63/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 65 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
3 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
4 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
5 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
6 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
7 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
8 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
9 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 30
10 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
รวม 220