ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัณฑิรา ปิ่นมณี  รหัสนักศึกษา 6212000354  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600535303   บิดานายขาว   ปิ่นมณี   มารดานางพุด   ปิ่นมณี  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
5 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
7 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
8 64/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
9 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
10 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
11 64/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
12 64/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
13 64/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 64 2
3 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
4 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
5 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 67 2.5
6 64/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
7 64/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
3 63/1 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
4 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
5 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
6 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
8 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
9 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
10 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
11 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
12 63/2 โครงการปฐมนิเทศ 5
13 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
14 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
15 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
16 64/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 25
17 64/2 กิจกรรม สคส. ให้กับน้องๆ 10
18 64/2 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 20
19 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
20 64/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 5
21 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
รวม 200