ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนัฐพล วงษ์เอี่ยม  รหัสนักศึกษา 6212000345  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900561301   บิดานายชม   วงษ์เอี่ยม   มารดานางแพว   วงษ์เอี่ยม  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 57 1.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 57 1.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
5 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
6 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
7 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
8 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
9 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
10 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 61 2
11 64/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
12 64/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
รวม 37    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 63 2
3 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
4 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
5 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
6 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 68 2.5
7 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 70 3
8 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
9 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 56 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
2 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
3 62/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
4 63/1 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
5 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
6 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้ความรู้และ 5
7 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
8 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
9 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
11 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
12 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจรับขี่ 5
13 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
14 63/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ล้อมรั้ว) 20
15 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
16 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
17 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
18 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
20 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
21 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
22 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
รวม 240