ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประยุกต์ สีเทศ  รหัสนักศึกษา 6212000336  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601186527   บิดานายประหยัด   สีเทศ   มารดานางสาวเคลื่อน   เสือด้วง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 59 1.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
2 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
3 62/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
4 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
5 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
6 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
8 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
9 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
10 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
11 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
รวม 75