ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัลยกร ทองสอาด  รหัสนักศึกษา 6212000251  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900250896   บิดานายสุชาติ   ทองมอญ   มารดานางแดง   สอนสัตย์  อายุ 26 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
5 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 57 1.5
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 64 2
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
2 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
3 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
4 63/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
รวม 95