ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชัยรัตน์ จันแดง  รหัสนักศึกษา 6212000233  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601181371   บิดานายวันชัย   จันแดง   มารดานางรุ่งรัตน์   จันแดง  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 57 1.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 57 1.5
5 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
6 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 59 1.5
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
2 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
3 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
4 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 57 1.5
5 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 55 1.5
6 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 62 2
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
3 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
4 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
5 63/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
6 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
8 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
11 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
12 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
13 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
14 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
15 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 15-26มีนาคม2564 30
16 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
17 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
18 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
รวม 230