ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกัปตัน ดำทรัพย์  รหัสนักศึกษา 6212000224  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601188619   บิดานายวินัย   ดำทรัพย์   มารดานางรัชดา   ดำทรัพย์  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 58 1.5
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
8 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
9 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
10 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
11 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
12 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
13 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
14 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
6 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
7 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
8 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
9 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
10 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
11 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
12 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 65 2.5
รวม 25    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
2 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
3 63/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
4 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
5 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
6 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
7 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
8 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
9 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
10 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
11 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
12 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
13 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 15-26มีนาคม2564 30
14 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
15 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
16 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
17 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
18 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
19 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
รวม 230