ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิชัย ปิ่นมณี  รหัสนักศึกษา 6212000185  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601184729   บิดานายบัญชา   ปิ่นมณี   มารดานางจำเรียง   ปิ่นมณี  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
8 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
9 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 66 2.5
10 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
11 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
12 63/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
13 64/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
14 64/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 80 4
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 66 2.5
6 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
7 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
3 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
4 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
5 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
6 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
7 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
8 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
9 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
10 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
11 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
12 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
13 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
14 62/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
15 62/2 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
16 63/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
17 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
18 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
19 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
20 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
21 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
22 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
23 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
รวม 210