ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอาวุธ หอมรื่น  รหัสนักศึกษา 6212000176  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600612316   บิดานายธวัช   หอมรื่น   มารดานางทองพูน   หอมรื่น  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 72 3
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
8 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
9 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 72 3
10 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
11 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
12 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
13 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
14 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 78 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 72 3
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 68 2.5
6 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 71 3
7 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
3 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
4 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
5 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
6 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
7 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
8 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
9 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
10 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
11 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
12 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
13 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
14 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
15 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
16 62/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
17 62/2 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
18 63/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 30
19 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
20 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
รวม 205