ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายฐิตินัย โพธิบัลลังค์  รหัสนักศึกษา 6212000167  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601193094   บิดานายบรรพต   โพธิบัลลังค์   มารดานางแสง   พลแก้ว  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
2 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
3 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
4 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
5 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
7 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
8 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
9 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
รวม 25    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
2 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 70 3
3 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
4 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
5 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
6 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
7 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 76 3.5
8 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 82 4
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
3 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
4 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
5 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
6 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
7 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
8 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
9 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
10 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
11 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)18กรกฎาคม62 10
12 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)22กรกฎาคม62 10
13 62/1 โครงการดำเนินการเชิงรุกด้านเอดส์แก่เยาวชนอำเภอพรานกระต่าย 5
14 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
15 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
16 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
17 62/2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งสู่ กศน.เกมส์ ครั้งที่5 5
18 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
19 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากโฟม ในวันที่ 17 มกราคม 2563 5
20 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
21 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
22 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ภูหินร่องกล้า 20
23 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
24 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
25 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
26 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
27 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
28 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 5
29 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
30 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
รวม 265