ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวทิพวรรณ ยอดเยี่ยม  รหัสนักศึกษา 6122001038  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600115502   บิดานายพิทยา   ยอดเยี่ยม   มารดานางสาวรัชนก   บดีรัฐ  อายุ 26 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 79 3.5
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 73 3
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 77 3.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 83 4
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 74 3
12 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
13 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 69 2.5
14 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 78 3.5
2 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 73 3
3 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 76 3.5
4 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 70 3
5 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
6 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
7 62/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 71 3
8 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
2 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
3 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
4 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
5 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
6 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
7 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
8 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
9 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
รวม 200