ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางฉันทนา อินทรฉัตร  รหัสนักศึกษา 6122000899  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 3620400516208   บิดานายเสนาะ   มรกต   มารดานางลำจวน   มรกต  อายุ 45 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
3 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
4 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
5 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 74 3
6 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
7 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
8 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
9 63/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 69 2.5
2 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
3 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
4 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
5 63/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 66 2.5
6 63/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 76 3.5
7 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ภูหินร่องกล้า 20
2 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
3 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
4 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
5 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
6 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
7 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
8 63/2 โครงการBig Cleaning 10
รวม 60