ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรพล ขบูรณ์  รหัสนักศึกษา 6122000871  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601181029   บิดานายสมพร   เพ่งผล   มารดานางสาวสมหวัง   ขบูรณ์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 80 4
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 71 3
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
9 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
10 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
11 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 75 3.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 77 3.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 71 3
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 74 3
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 74 3
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 81 4
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 73 3
11 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
2 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
3 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
4 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
5 62/1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพัธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2562 5
6 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
7 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
8 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
9 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
10 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
11 61/2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ จังหวัดชลบุรี 100
รวม 240