ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสวาท ม่วงไม้  รหัสนักศึกษา 6122000862  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 3620401212369   บิดานายหวีด   ม่วงไม้   มารดานางน้อย   เม่นชาวนา  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
3 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
4 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
5 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
6 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
7 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
8 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
9 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
10 63/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
11 63/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
12 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
13 63/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 58 1.5
2 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 56 1.5
3 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
4 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
5 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
6 63/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
7 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 67 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
2 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
3 63/1 บริจาคโลหิต 50
4 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
5 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
6 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
8 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
9 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
10 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
11 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
12 63/2 โครงการBig Cleaning 10
13 63/1 พัฒนากศน.ตำบลเขาคีริส 30
14 62/2 บริจาคกระทง 30
15 62/2 พัฒนากศน.ตำบลเขาคีริส 30
16 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
17 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
รวม 230