ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนัทวุฒ เกิดพงษ์  รหัสนักศึกษา 6122000853  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601183757   บิดานายมานพ   เกิดพงษ์   มารดานางสาววันดี   เกิดพงษ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 58 1.5
3 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 58 1.5
4 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
5 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
6 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
2 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
รวม 10