ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบัวชมพู ดำเด่นงาม  รหัสนักศึกษา 6122000844  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900595524   บิดานายทัศน์นัย   ดำเด่นงาม   มารดานางวลีย์   แพงชัยศรี  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 80 4
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 77 3.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 74 3
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 73 3
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 70 3
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
2 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
3 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
รวม 35