ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายภาณุวัฒน์ แก่งศิริ  รหัสนักศึกษา 6122000714  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900429195   บิดานายมลตรี   แก่งศิริ   มารดานางสมศรี   หงษ์ยนต์  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
2 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 59 1.5
3 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
4 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
5 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 57 1.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
5 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 57 1.5
6 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
7 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
8 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
2 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
3 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
4 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
5 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
6 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
7 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
8 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
9 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
10 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 30
11 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
12 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
13 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
14 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
15 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
16 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
17 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
รวม 315