ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวัชรพงษ์ เหลี่ยมวงษ์  รหัสนักศึกษา 6122000705  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900566192   บิดานายวินญู   เหลี่ยมวงษ์   มารดานางน้ำฝน   ส่องแสง  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
2 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
3 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
4 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 58 1.5
5 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
6 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
7 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
8 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
9 63/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
2 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 61 2
3 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
4 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 57 1.5
5 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
6 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
7 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
3 61/2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทงปี 2561) 10
4 61/2 พัฒนากศน.ตำบลวังควง 20
5 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
6 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
7 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
8 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
9 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
10 62/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
11 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
12 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
13 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
14 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
15 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
16 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
17 63/1 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
18 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
19 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
20 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
21 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
22 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
23 63/2 โครงการพัฒนากศ.ตำบลวังควง 20
24 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
25 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
26 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
27 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
28 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
29 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
รวม 290