ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมาลีรัตน์ ทองชู  รหัสนักศึกษา 6122000684  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900646391   บิดานายรัด   ทองชู   มารดานางมาลี   แก้วหล้า  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 71 3
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
12 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
13 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 69 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 82 4
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 70 3
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 67 2.5
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 69 2.5
11 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 73 3
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
3 61/2 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทงปี 2561) 10
4 61/2 พัฒนากศน.ตำบลวังควง 20
5 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
6 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
7 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
8 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
9 61/2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณารักษ์จิตอาสา 5
10 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
11 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
12 62/2 โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 20
13 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
14 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
15 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
16 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
17 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
รวม 200