ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติพงษ์ บัญญัติ  รหัสนักศึกษา 6122000675  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1103100691935   บิดานายพงษ์ศักดิ์   บัญญัติ   มารดานางมยุเรศ   โพธิ์ศรี  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
2 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
3 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
2 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
รวม 45