ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปาวีณา สามงามดี  รหัสนักศึกษา 6122000620  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900654709   บิดานายณะรงรฤษ   สามงามดี   มารดานางสาวปราณี   อินทสิทธิ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 73 3
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
12 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
13 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
รวม 37    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 79 3.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 71 3
8 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 62 2
9 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
4 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
6 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
7 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
8 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
9 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
10 63/1 บริจาคโลหิต 50
11 63/1 พัฒนากศน.ตำบลเขาคีริส 30
รวม 200