ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนเดช คุ้มวงษ์  รหัสนักศึกษา 6122000602  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600115207   บิดานายทองดี   คุ้มวงษ์   มารดานางสีไว   คุ้มวงษ์  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 57 1.5
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
8 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
9 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
10 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
2 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
3 62/2 กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง 10
4 63/1 กิจกรรม 5 ส.ซ่อมประปา 60
รวม 85