ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ แผนจู๋  รหัสนักศึกษา 6122000590  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900597705   บิดานายสมชาย   แผนจู๋   มารดานางเจนจิรา   แผนจู๋  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
12 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
13 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
14 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 73 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 77 3.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 72 3
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 72 3
11 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 73 3
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
2 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
3 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
4 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
5 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
6 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
7 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
8 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
9 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
10 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 5
11 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
12 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
13 62/1 โครงการดำเนินการเชิงรุกด้านเอดส์แก่เยาวชนอำเภอพรานกระต่าย 5
14 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
15 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
16 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
17 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
18 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
19 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
รวม 215