ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณธกร พรหมรักษา  รหัสนักศึกษา 6122000563  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 3629900223097   บิดานายสมชาย   อันยงค์   มารดานางสุรีย์   พรหมรักษา  อายุ 39 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 58 1.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 79 3.5
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 76 3.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 74 3
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0