ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสมหมาย แจ้งดี  รหัสนักศึกษา 6122000554  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600220850   บิดานายสังเวียน   แจ้งดี   มารดานางสำราญ   แจ้งดี  อายุ 36 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 58 1.5
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
12 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
13 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
14 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 57 1.5
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 65 2.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 66 2.5
11 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
2 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
3 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
4 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
5 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
6 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
7 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
8 62/2 กิจกรรม 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
9 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 50
10 62/2 พัฒนากศน.ตำบลพรานกระต่าย(ซ่อมประตู) 10
11 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
12 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
13 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
14 63/1 กิจกรรม 5 ส.ซ่อมประปา 60
รวม 220