ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเกรียงศักดิ์ อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 6122000536  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1640300096618   บิดานายวุฑฒิ   อินทพงษ์   มารดานางสาวประชุม   มุกดา  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
5 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
6 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
7 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
8 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
9 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
10 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
11 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 60 2
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 62 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
11 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) 20
2 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
3 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
4 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
6 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
7 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
8 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
9 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
10 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
11 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
12 62/2 โครงการวัยใสพรานกระต่าย ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ประจำปี2563 5
13 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
14 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
15 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
16 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
17 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
18 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
19 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
20 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
21 63/1 บริจาคโลหิต 50
22 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
รวม 270