ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเกรียงศักดิ์ บดีรัฐ  รหัสนักศึกษา 6122000527  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601183706   บิดานายอาวุฒธิ์   บดีรัฐ   มารดานางสาวจิราพร   มาน้อย  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
7 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
8 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
9 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
10 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 66 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 66 2.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 62 2
10 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
2 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
3 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
4 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
5 63/1 บริจาคโลหิต 50
6 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
7 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
8 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
10 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
11 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
12 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
13 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจร 5
14 63/2 โครงการอบรมอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกับกาชาด และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
15 63/2 โครงการBig Cleaning 10
16 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก(จัดหายางรถยนต์สำหรับทำโต๊ะนั่ง) 20
17 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
รวม 215