ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรีสุดา จันเรือง  รหัสนักศึกษา 6122000509  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601172836   บิดานายหล่อน   จันเรือง   มารดานางลำแพน   จันเรือง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 77 3.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 72 3
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
8 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
9 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 79 3.5
10 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
11 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
12 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
13 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
14 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 77 3.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 76 3.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
8 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
11 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) 20
2 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
3 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
4 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
6 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
7 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
8 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
9 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
10 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
11 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
12 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
13 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
14 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
15 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
16 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
17 63/1 บริจาคโลหิต 50
18 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
รวม 260