ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนัสดนัย เคียงข้าง  รหัสนักศึกษา 6122000497  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601183137   บิดานายวิชาญ   เคียงข้าง   มารดานางสุมาลี   เคียงข้าง  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
2 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
4 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
5 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
6 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
7 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
5 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 59 1.5
6 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
7 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
8 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
9 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) 20
2 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
3 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
4 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
6 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
7 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
8 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
9 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
10 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
11 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
12 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
13 63/1 บริจาคโลหิต 50
14 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
รวม 230