ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายรพีภัทร เรืองจุ้ย  รหัสนักศึกษา 6122000488  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1650901141693   บิดานายแขก   เรืองจุ้ย   มารดานางเนาวรัตน์   เรืองจุ้ย  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
2 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
3 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
4 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
5 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
7 62/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 58 1.5
8 62/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
9 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
10 63/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
11 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
12 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
13 63/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
รวม 38    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 75 3.5
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 72 3
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 62 2
6 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
7 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
8 63/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) 20
2 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
3 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
4 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
5 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
6 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
7 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
8 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
9 63/1 บริจาคโลหิต 50
10 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
11 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
12 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
13 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก(จัดหายางรถยนต์สำหรับทำโต๊ะนั่ง) 20
รวม 220